เมื่อบริษัทจะวิเคราะห์ นักลงทุนมักจะคำนวณ…

by: Mohammad Hafiz

เมื่อบริษัทจะวิเคราะห์ นักลงทุนมักจะคำนวณโครงสร้างเงินทุนของมูลค่าตลาดของบริษัท นี้จะกระทำเป็นหลัก โดยใช้อัตราส่วนเรียกว่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุน โครงสร้างเงินทุนของบริษัทขึ้นสินค้าสำคัญหลายอย่างรวมทั้งหนี้ระยะยาว หนี้ระยะสั้น หุ้นทั่วไป และส่วนที่ต้องการ โครงสร้างเงินทุนบอกว่า บริษัทเป็นทุนเพิ่มเติม ผ่านตราสารหนี้ หรือหุ้น นอกจากนี้นักลงทุนมักจะแสวงหาบริษัทที่ทุนผ่านหุ้นส่วนใหญ่ได้มากไปกว่าเงินทุนผ่านตราสารหนี้ของบริษัท คำนวณมูลค่าโดยใช้อัตราส่วนพื้นฐานโครงสร้างเงินทุน ถ้า

} StepGather โดดเป็นบริษัททางการเงินเฉพาะกิจการ งบดุลของบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะ งบดุลเป็นสรุปของบริษัทสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ แต่ละประเภทสาม ในงบดุล จากนั้นจะยากจนลงเป็นส่วนเล็ก ที่แบ่งสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร และปัจจุบัน หนี้สินจะลดลงเป็นประเภทประกอบด้วยหนี้ระยะสั้น และระยะยาว ส่วนหุ้นจะยากจนลงเป็นประเภทหุ้น StepAdd ค่าหนี้สินรวมของบริษัท นี้จะต้องคำนวณมูลค่าตลาดของโครงสร้างเงินทุน หนี้สินที่มีภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยบริษัท หนี้สินบางอย่างจะถือว่าเป็นระยะสั้น ซึ่งไม่ ชำระภายในหนึ่งปี คนเป็นระยะยาว ซึ่งหมายความ ว่า จะไม่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งปี บางบริษัทเลือกที่จะรวมหนี้สินระยะยาวในการคำนวณนี้เพียง เพราะมันแสดงให้เห็นโครงสร้างเงินทุนถูกต้องมากขึ้น StepTotal ส่วนของผู้ถือหุ้นในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงทั้งหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราใด ๆ ออก ยอดเงินรวมหมายถึงจำนวนเงินที่บริษัทได้ขอยืมจากผู้ถือหุ้น นี้เป็นส่วนของยอดเงินในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท StepDivide หมายเลข หารยอดรวมหนี้สิน ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น คำตอบแสดงให้เห็นโครงสร้างทุนของบริษัท นี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของทุนเป็นทุน โดยตราสารหนี้และเป็นทุนเปอร์เซ็นต์ โดยเรียกว่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุน – หุ้น บริษัททุนเป็นหลัก โดยส่วนมีความเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทที่มีทุน โดยตราสารหนี้ เนื่องจากหุ้นเป็นวิธีมีเสถียรภาพมากขึ้นของการขยายการดำเนินธุรกิจกว่าตราสารหนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทมี $300,000 หนี้สินและ $600,000 ในหุ้น ทุนรวมเป็น $900,000 หารหนี้สิน โดยผลหุ้นในอัตราส่วนหนี้ต่อทุน 0.5 หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความ ว่า ร้อยละ 50 ของทุนของบริษัทเป็นทุน มีหนี้ ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นบริษัทมีความเสี่ยงน้อยกว่า

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy