มีใบรับรองเงินฝากออมทรัพย์…

by: Mohammad Hafiz

มีใบรับรองเงินฝากธนาคารเครื่องประหยัด นักลงทุนให้เงินเพื่อแลกกับสัญญาจะเก็บเงินกับธนาคารระยะเวลา เพื่อแลกกับสัญญาของนักลงทุนเพื่อให้เงินที่ธนาคารตามเวลาที่ระบุไว้บนแผ่นซีดี ธนาคารเสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในบัญชีออมทรัพย์ การคำนวณ Interestif ซีดี

} StepLabel เซลล์ A1: หลักการ ป้ายเซลล์ B1: อัตราดอกเบี้ย ป้ายเซลล์ C1: Compounded ครั้ง ป้ายเซลล์ D1: ปีนี้ ป้ายเซลล์ E1: มูลค่ารวมซีดี ป้ายเซลล์ F1: ดอกเบี้ย StepType หลักของซีดีในเซลล์ A2 ตัวอย่างเช่น $10000, 1 ปีจ่าย 8 precent ดอกเบี้ย compounded วัน ซีดีหลักได้ $10,000.StepType อัตราดอกเบี้ยในเซลล์ B2 ในตัวอย่าง ร้อยละ 8 ถ้า

googletag display("slot2")

} StepType เพิ่มจำนวนครั้งในเซลล์ C2 ในตัวอย่าง 365 ก็เพิ่มทุกวัน ถ้าซีดีชำระเป็นรายเดือน พิมพ์ 12 ถ้าซีดีประกอบวัอ พิมพ์ 2. StepType จำนวนปีซีดีที่จะเป็นผู้ใหญ่ในเซลล์ D2 ในตัวอย่าง พิมพ์ 1. StepType สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E2: = A2_(((1+(B2/C2)))^(C2_D2)) สูตรนี้คำนวณมูลค่ารวมของซีดี StepType = E2 A2 ในเซลล์ F2 นี้คำนวณรายได้ดอกเบี้ยรวมซีดี

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy