ต้นทุนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนค่าตอบแทนนักลงทุน…

by: Mohammad Hafiz

ต้นทุนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนค่าตอบแทนนักลงทุนต้องลงทุนในการลงทุนหุ้น ต้นทุนของหุ้นเป็นอย่างมีหลายวิธี รวมถึงสินทรัพย์การลงทุนที่ราคารุ่น (CAPM) สูตรสำหรับการคำนวณต้นทุนของผู้ถือหุ้นใช้ CAPM คือ อัตราความเสี่ยงฟรี พลัสเบต้าครั้งตลาดเสี่ยง เบต้าเปรียบเทียบความเสี่ยงของสินทรัพย์เพื่อตลาด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ แม้จะ มีความหลากหลาย จะไม่หายไป ตัวอย่างเช่น บริษัทมีรุ่นเบต้าของ 0.9 อัตราความเสี่ยงเป็นอัตราร้อยละ 1 และผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นเป็นร้อยละ 4 การคำนวณต้นทุนของหุ้นกับ CAPM ถ้า

} StepDetermine ตลาดเสี่ยง ตลาดเสี่ยงเท่ากับผลตอบแทนลบ ด้วยอัตราความเสี่ยง ความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนคือปกติ อัตราสามเดือนตั๋วเงินคลังสหรัฐอเมริกา ในตัวอย่าง 4 เปอร์เซ็นต์หักร้อยละ 1 เท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ StepMultiply พรีเมี่ยมความเสี่ยงของตลาด โดยเบต้า ในตัวอย่าง ร้อยละ 3 ครั้งเท่ากับ 0.9 0.027.StepAdd หมายเลขคำนวณในขั้นตอน 2 การกำหนดต้นทุนของส่วนของอัตราความเสี่ยงฟรี ในตัวอย่าง 0.027 บวก 0.01 เท่ากับต้นทุนของส่วนของ 0.037 หรือร้อยละ 3.7 ของ

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy