Sijil Deposit adalah simpanan…

by: Mohammad Hafiz

Sijil Deposit adalah instrumen simpanan yang disediakan oleh Bank-Bank. Pelabur untuk memberikan wang bank sebagai pertukaran janji untuk menyimpan wang dengan bank untuk suatu tempoh masa tertentu. Pertukaran janji pelabur untuk menyimpan wang di Bank bagi jumlah masa yang ditentukan pada CD, pihak bank menawarkan kadar faedah lebih tinggi daripada kadar faedah yang boleh didapati di akaun simpanan. Mengira CD Interestif

} StepLabel sel A1: utama. Your label B1: kadar faedah. Label sel C1: Times Compounded. Your label D1: tahun. Your label E1: nilai CD. Your label F1: faedah. StepType Pengetua CD dalam sel A2. Sebagai contoh, dengan $10,000, 1 tahun CD membayar faedah 8 precent dikompaun harian, Pengetua adalah $10,000.StepType kadar faedah dalam sel B2. Dalam contoh, 8 peratus. Jika

googletag. Display("slot2");

} StepType jumlah masa yang dikompaun dalam sel C2. Dalam contoh 365 kerana dikompaun harian. Jika CD dikompaun setiap bulan, taip 12. Jika CD dikompaunkan setiap setengah tahun, taip 2. StepType jumlah tahun CD mengambil masa untuk matang dalam sel D2. Dalam contoh, taip 1. StepType formula berikut dalam sel E2: = A2_(((1+(B2/C2)))^(C2_D2)). Formula ini mengira jumlah nilai CD. StepType = E2-A2 dalam sel F2. Ini mengira jumlah faedah CD memperolehi.

Get the FREE eBook...
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
We respect your privacy